Algemene voorwaarden

De aangeboden materialen zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Wij garanderen echter gedurende 6 weken na offertedatum de handhaving van de vermelde prijzen.

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, van toepassing op deze bestelling. Toepassing van eventuele verkoops-voorwaarden van de klant is uitgesloten.

Alles studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven exclusief eigendom van Vanneste en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Hoger werd aangegeven welke voorbereidende werken en werfcondities nodig zijn opdat Vanneste op een normale wijze haar werken zou kunnen uitvoeren. De klant dient ons schriftelijk de datum te laten weten waarop de werf klaar is of zal zijn voor de uitvoering var de werken. Wij verbinden er ons toe om de toestellen te bestellen en de werken aan te vangen binnen de 10 weken na deze melding door de klant en ten vroegste op datum van conformiteit van de werf, mits de voorschotfactuur betaald is. Wij factureren steeds volgens een vast facturatieschema. Naar gelang de werken vorderen, passen wij het onderstaand schema toe: 20% bij bestelling, 40% bij aanvang werken, 40% na afwerking.

Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum. In geval van niet betaling op vervaldag is er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlsintrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 3% per jaar en forfaitaire een schadevergoeding van 10% op het onbetaald gebleven bedrag. Ingeval de klant de bestelling annuleert, is er een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de op het moment van de annulering al bestelde materialen en gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 20% op het resterende bedrag van de bestelling.
Indien de werf niet klaar is of Vanneste niet toegelaten wordt om de werken uit te voeren binnen het jaar na deze bestelling, wordt dit aanzien als annulering door de klant en wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden lastens de klant. In deze omstandigheden is de klant de annulatievergoeding verschuldigd zoals in het vorige lid bepaald. In geval van wanbetaling heeft Vanneste het recht om haar prestaties op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen betaald zijn, onverminderd het recht van Vanneste om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Vanneste kan in zulk geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging bij de hervatting van de werken en in de uitvoeringstermijn. De door ons aan te leveren goederen reizen op ons risico. Bij levering op de werf gaat het risico over op de klant die vanaf dan moet zorgen dat de goederen onmiddellijk en op veilige manier gestockeerd worden.
De garantie op de door ons geleverde goederen en uitgevoerde werken is beperkt tot de wettelijke, onverminderd de verlengde garanties die gelden voor bepaalde onderdelen, zoals hoger aangegeven. De garantie houdt in dat gebrekkige werken of goederen kosteloos hersteld of vervangen worden, tenzij herstelling onmogelijk of niet economisch zou zijn in welk geval wij ons het recht voorbehouden om de betaalde prijs terug te betalen als forfaitaire en allesomvattende vergoeding. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Behoudens overmacht is Vanneste in geval van wanprestatie en mits vergeefs in gebreke gesteld te zijn, aan de klant een schadevergoeding verschuldigd van 4% van de nog uit te voeren werken, voor zover de klant aantoont werkelijk schade geleden te hebben. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en enkel de Gentse afdeling van de hoven en rechtbanken zijn bevoegd om over geschillen er omtrent te oordelen.